Timeline

Đây là các ghi nhận quá trình tự học tiếng Anh của tôi. Nếu bạn muốn xem để rút kinh nghiệm cho bản thân các bạn nên xem từ những bài đầu tiên.