Tag: "overly"

Mẫu câu: I am so + adj - Tôi rất/cực kỳ
Hôm nay Jim Nguyen chia sẻ một mẫu câu khá hay và thường sử dụng là "I am so + adj" có nghĩa là "Tôi rất/cực kỳ ~", nó nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng, trạng thái. Ở đây "sô" đứng trước tính từ đóng vai trò như một bổ ngữ để bổ nghĩa cho tính từ đó. Ví dụ: I am so happy with my family. I am so sorry. He is so late for the meeting.