Tag: "show somebody up"

Mẫu câu: Could you show me how to - Bạn có thể chỉ tôi cách nào để
Tiếp tục hôm nay chúng ta cùng học mẫu câu "Could you show me how to" (Bạn có thể chỉ tôi cách nào để), đây là mẫu câu được sử dụng nhiều nhất mang ý nghĩa hỏi đáp, nhờ chỉ giúp. Ví dụ Could you show me how to study English (Bạn chỉ tới cách học tiếng Anh được chứ).