Tag: "if and when"

Mẫu câu: That's when - Đó là khi
Hôm nay là một mẫu câu khá thú vị khi sử dụng When, thường mọi người biết when nghĩa là "khi nào", hôm nay chúng ta học When với nghĩa khác. Ví dụ: That's when I saw him. Chúng ta cùng học nhé!